Járványügyi Protokoll

MÓDOSÍTOTT

INTÉZKEDÉSI TERV

A 2020/2021. TANÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája

 

A jelenlegi járványügyi helyzetben hagyományos módon, nappali munkarend szerint indul a tanév. A tantermen kívüli digitális munkarendre való átállást kizárólag az Operatív Törzs, illetve a Kormány rendelheti el.

 1. BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 

 • Az intézmény takarítása

A járvány elleni védekezés céljából mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás április, május és június hónapokban megtörtént. A napi többszöri fertőtlenítő takarítás során a takarító személyzet kiemelt figyelmet fordít a kézzel gyakran érintett felületek, (padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel való fertőtlenítésére, a fokozott szellőztetésre.

A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szereket a fenntartó, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ biztosítja.

 • Tanulók, szülők tájékoztatása

Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak indokolt esetben az intézményvezető előzetes engedélyével telefonos egyeztetés után, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.

 

 

A személyi higiéne alapvető szabályairól, az előírások betartásának fontosságáról osztályfőnöki órákon a tanulók részletes, korosztályuknak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak folyamatosan az osztályfőnöktől, alsó tagozatban napi szinten az osztályban tanítók beszélgetnek a gyerekekkel. Az iskolavédőnő által küldött kisfilmet valamennyi osztály megtekinti.

Kérjük, hogy a szülők is készítsék fel gyermeküket a papír zsebkendő használatára köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosásra, esetleg kézfertőtlenítésre, étkezés előtti és WC használat utáni kézmosásra.

Az intézmény tájékoztatja a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról.

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

A szülő köteles megadni telefonszámát, amelyen napközben a gyermek betegsége esetén értesíthető. Telefonhívás után haladéktalanul hazaviszi gyermekét.

Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

A szülőket a KRÉTA tanügyi adminisztrációs felületén, az iskola honlapján ill. az osztálycsoportokon, e-mailen keresztül az osztályfőnökök folyamatosan értesítik az aktuális információkról. A szülői értekezletek online formában kerülnek megtartásra.

Az osztálytermekben és az aulában kihelyezésre kerül az iskolaorvos, a védőnő, a járványügyi hatóság elérhetősége.

 1. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
  • A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, lázmentes, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. A szülő felelőssége, hogy a beteg tanuló ne menjen

 

iskolába. Az oktatásban és nevelésben csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt.

 • TILOSaz intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/dolgozónak, akinek a fertőzésre utaló tünetei vannak:
 • köhögés, nehézlégzés, légszomj
 • láz, hidegrázás
 • torokfájdalom, izomfájdalom
 • újonnan kialakult ízérzés vagy szaglászavar
 • émelygés, hányás és/vagy hasmenés

2.3A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében a köznevelési intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken vagy tanulón, valamint a gyermeket vagy tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. A gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú személy csak maszkban léphet be az intézménybe, a testhőmérséklet-mérési pontig. 

 • Iskolába érkezés

A 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.  Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.

 

 

 

A bejáratnál elhelyezett vírusölő kézfertőtlenítő használata kötelező minden iskolába lépő személynek. Tanulók esetében javasolt a szappanos kézmosás az iskolába érkezéskor, étkezések előtt és után. A mosdókban, az osztálytermekben kézfertőtlenítő, kéztörlésre papírtörlő kerül kihelyezésre.

Az iskola negyed nyolctól van nyitva, csak indokolt esetben tartunk ügyeletet 7 órától. Érkezés az iskolába: reggel negyed 8-tól

 • alsó tagozatos gyerekek a főbejáraton,
 • felső tagozatos tanulók a belső udvar felől az ebédlő melletti bejáraton lépnek az épületbe.

Mindkét bejáratnál (mérési pontnál) a nevelő-oktató munkát segítő ill. a tagintézmény-vezető által kijelölt személy végzi a testhőmérséklet-mérést. Az ügyeletes pedagógus felügyeli a csoportosulás, torlódás elkerülését (1,5 m betartása, útbaigazítás, információval ellátás).

A kisiskoláskorú gyerekek szülei gyermeküket csak a bejárati ajtóig kísérhetik el. Reggel és napközben nem tartózkodhat szülő az intézményben. Kivételt képeznek a telefonon (54 402 027) előre egyeztetett esetek, ha a szülő

 • beteg gyermekéért jön,
 • iskolai ügyet intéz,
 • iskolán kívüli foglalkozásra kíséri gyermekét.

Ilyenkor is kötelező  a kézfertőtlenítő és a maszk használata. Akinek az iskolába lépése elkerülhetetlen, erről nyilvántartó lapot kell kitöltenie az iskolatitkári irodában.

 • Iskolából távozás

Felső tagozatos tanulók óra után az ebédlő melletti bejáraton hagyják el az épületet.

Kérjük a szülőket, hogy a tanítási órák, foglalkozások után délután gyermekükre az iskola parkjában várakozzanak és együtt haladéktalanul hagyják el az iskola területét.

 

 

 

A tanító néni a következő időpontokban kikíséri a tanulókat a parkba:

1. d

1. e

2. d

3. d

4. d

15:45 óra

15:50 óra

16:00 óra

16:00 – 17:00 óra között ügyeletet tartunk. Akiért nem érkezett meg a szülő, az aznap ügyeletet ellátó pedagógus a tantermében fogja a gyermek felügyeletét ellátni 17 óráig. A tanterem ablakain elhelyezett kiírás segíti a tájékozódást.

Amennyiben a szülő a megadott időpontnál hamarabb kívánja gyermekét elvinni az iskolából, a tanuló tantermének ablakán kopogtatással jelzi szándékát. A tanulót a parkban várja a szülő és az épületet a lehető leghamarabb hagyják el.

Kérjük, hogy felesleges kopogással ne zavarják a foglalkozást!

 • Étkeztetés

Az ebédlőben a csoportosulás megelőzése érdekében az osztályok kötelesek betartani a kialakított rendet, a 1,5 méteres távolságot.

Tízórai és ebéd előtt az ebédlőben, uzsonna előtt a mosdóban a gyermekek alaposan, szappannal kezet mosnak.

Tízóraizás rendje:

 1. szünet     08:40 – 09:00                   1.d, 1.e osztály saját tantermében

2.d és 3.d osztályok az ebédlőben

Felelősök: osztálytanítók

A tízórait az első osztályos tanulók az osztályteremben fogyasztják el. Kiszolgálásukban a konyhai dolgozók segítenek. Étkezés után a takarítónő a tantermekben elvégzi a fertőtlenítő takarítást.

 1. szünet     09:40 – 10:00                   4.d + felsőbb évfolyamok tanulói

Felelősök: osztálytanítók, felsős ügyeletes

Tízórainál és ebédnél az osztályok tanulói a számukra kijelölt, megterített asztalokhoz ülnek le. Az uzsonna minden osztály tantermében kerül elfogyasztásra.

 

 

Ebédeltetés rendje:

Az ebédlőben is kötelező a távolságtartás, a szappanos kézmosás. Az ebédeltetés 11:40-től kezdődik az osztálytanító felügyeletével.

Az osztályok kötelesek betartani a kialakított ebédeltetési rendet.

4. óra (11:40 óra) után az 1-2. osztályosok ebédelnek. A többi osztály tanulói napi órarendjükhöz igazodva csak az utolsó órájuk befejeztével mehetnek ebédelni. Azok a tanulók étkezhetnek a 6. óra után, akiknek még 7. órája van. Az ebédeltetési időpontok az ebédlő konyhai személyzetével egyeztetésre került.

 • Szünetek rendje

Ügyeletes pedagógus negyed nyolctól tartózkodik az iskolában. Szünetekben az alsó tagozatosok a folyosón, a felsősök a tantermeikben tartózkodhatnak pedagógus felügyelete mellett.

Belső udvar ügyeleti rendje:Az alsó tagozatosok minden szünetben az órát tartó tanító felügyelete mellett tartózkodnak az udvaron.

Park ügyeleti rendje:A felső évfolyam minden szünetben az ügyeletes pedagógus felügyeletével az iskola parkjában tartózkodhat.

Rossz idő esetén a tanulók a tantermekben, a folyosókon tölthetik a szünetet. Szünetekben a közösségi tereken (folyosó, aula, mosdó) a tanulók és pedagógusok szájat és orrot eltakaró maszkot viselnek. A tanítási óránkon a maszk viselése lehetséges, nem kötelező. A tantermekben folyamatos a szellőztetés órákon és szünetben.

2.8A testnevelés órák jó idő esetén a belső udvaron vagy külső helyszínen (pl. kondipark) kerülnek megtartásra, eső esetén a tornateremben. Kizárólag távolságtartásra alkalmas gyakorlatokat lehet végeztetni. Az eszközöket felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok váltása között az órát tartó pedagógusnak. Az öltözőkben a csoportosulás elkerülése érdekében a tanulók kisebb csoportokban öltöznek. 

A délutáni nem tanórai iskolai sportfoglalkozások, sportkörök megtartása átmenetileg felfüggesztésre kerül.

 

2.9 Csengetési rend

A nevelőtestület által elfogadott csengetési rend:

 1. óra                   08:00 – 08:45
 2. óra                   09:00 – 09:45
 3. óra                   10:00 – 10:45
 4. óra                   10:55 – 11:40
 5. óra                   11:50 – 12:35
 6. óra                   12:45 – 13:30
 7. óra                   13:35 – 14:20
 8. óra                   14:25 – 15:10
 9. óra                   15:15 – 16:00

Az alsó tagozatos tanulók saját tantermükben tartózkodnak a nap folyamán. A tantermek megfelelő szellőztetése, a felületek fertőtlenítése érdekében a tanítási órák 40 percesek, melyek jelzőcsengőkor véget érnek. Így 5 perccel hosszabbodik a szünet. Tanítási órák befejeztével, az osztályok váltása után a tantermekben felületfertőtlenítést végeznek a takarítónők.

A reggeli sorakozó elmarad. A diákok az őket érintő fontos információkat, egyéb tudnivalókat iskolarádión keresztül hallgatják meg.

 •  Hiányzások igazolása

A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

Az orvosi igazolást az intézmény elfogadja, azt saját hatáskörben nem bírálja felül. A szülő csak a házirendben szabályozott napokra adhat szülői igazolást!

Igazolt a hiányzás, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakra. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

 

Ha a tanuló hiányzása (betegség, karantén miatt) eléri az 51.§ (7) bekezdésében rögzített mértéket, nevelőtestületi döntéssel osztályozó vizsgára kell bocsátani. Ha az iskola megszervezte a digitális oktatást és a tanuló értékelése lehetséges, osztályozó vizsga nélkül is osztályozható, és tovább engedhető.

 •  Iskolai rendezvények, kirándulások

Iskolai ünnepségek, megemlékezések, iskolai programok online formában kerülnek megrendezésre. 

A második félévben kerül ütemezésre

 • 2. évfolyamon az úszásoktatás
 • az iskolai fogászat
 • az elmaradt Határtalanul és az erdei iskolai kirándulás
 • osztály-és tanulmányi kirándulások. Osztálykirándulásra két osztály nem utazhat együtt.

Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényeket halasztjuk vagy lehetőség szerint az előírt szabályok szigorú betartásával tartjuk meg.

2.12 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, az óvintézkedések figyelembe vételével, betartásával.

 1. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul az iskolatitkári iroda melletti helyiségben elkülönítésre kerül. Tanuló esetében felnőtt felügyelete biztosított, aki szájmaszkot és védőkesztyűt visel.

Az iskola értesíti az iskolaorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, aki feltétlenül keresse meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjon el.  A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.

 

 

Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.  Az intézményvezető értesíti a járási kormányhivatal vezetőjét, a népegészségügyi osztályán a tisztifőorvost, és rendkívüli jelentést küld minden esetben a tankerületi igazgató részére. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tennie. A betegség gyanújával érintett személy távozása után a helyiséget teljes körűen fertőtleníteni kell.

A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

Amennyiben az intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról a Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatalát, valamint a tankerületet haladéktalanul tájékoztatni kell.

A Széchenyi István Tagiskola pedagógusai, dolgozói az intézmény által kiadott nyilatkozatban aláírásukkal igazolják, hogy a COVID-19 vírusfertőzés tüneteit magukon nem tapasztalják. Amennyiben később tüneteket észlelnek magukon azonnal jelzéssel élnek az intézmény vezetője és háziorvosuk felé. A nyilatkozatot a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend szerint a Széchenyi István Tagiskolában leadják.

 1. TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS MUNKAREND

A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése, a pedagógusok és a tanulók online vagy személyes találkozást nem igénylő módon – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják. Amennyiben a tantermen kívüli, digitális munkarend átmenetileg elrendelésre kerül meg kell szervezni a gyermekfelügyeletet.

Berettyóújfalu, 2020. 09. 08.

Módosítva: 2020. 10. 01.                                         Mészárosné Kovács Ildikó

     tagintézmény-vezető